مشاوره رایگان تبلیغات 02137893000 |
divider

نرم افزاری دهیاری و حسابداری


توضیحات

امکانات نرم افزار مديريت حسابداري دهياري بشرح ذيل مي باشد : قابليت مديريت حسابداري چندين دهياري در يک برنامه با بانکهاي اطلاعاتي مجزا امکان تعريف حساب هاي کل، معين و تفضيلي بصورت مجزا براي هر دهياري امکان ثبت و تغيير مشخصات دهياري ها در هر زمان داراي محيط کاملاً پوياي گزينش؛ ويرايش اسناد و عدم محدوديت در شماره و تاريخ اسناد درج شده داراي ابزار اصلاح به منظور سهولت در ويرايش اسناد داراي ابزار حذف و ايجاد سند جاد افتاده به منظور سهولت در گزينش اسناد داراي محيط نمايش دفاتر روزنامه، معين و کل بصورت مجزا امکان فيلتر گروه خاصي از اطلاعات موجود در دفاتر با توجه به هر عنصر اطلاعاتي امکان صدور گزارش ترازنامه و مازاد درآمد در هر زمان امکان تغيير پايگاه داده در هر زمان (دسترسي به اطلاعات سالهاي مالي گذشته در هر زمان) امکان استخراج مانده حساب و صورت حساب از حسابهايي با کد جزء انحصاري تعريف هر تعداد دفتر مالي حسابداري مجزا به مانند چندين دفتر حسابداري در يک سيستم امکان انجام عمليات پايان دوره سال مالي براي هر دهياري بصورت مجزا مجزا بودن هزينه هاي دهياري بر اساس سه وظيفه خدمات اداري، روستايي و عمراني تعريف بودجه مصوب و پيشنهادي براي هر دهياري بصورت مجزا کنترل بودجه در زمان ثبت اسناد حسابداري امکان گزارشگيري از بودجه ثبت شده مطابق فرمهاي 11 گانه استاندارد امکان نمايش تفريغ بودجه در کمترين زمان در طول سال مالي امکان اجراي قسمت مختلف برنامه از طريق کليدهاي ميانبر امکان بروزرساني برنامه در هر زمان ممکن بدون تغيير در بانکهاي اطلاعاتي نرم افزار امکان تعريف کاربران برنامه و کنترل سطوح دسترسي ( چند کاربري بودن برنامه( امکان قرار دادن برنامه در شبکه کاربرپسند بودن برنامه به لحاظ محيط گرافيکي زيبا و قابل تغيير توسط کاربر امکان پشتيبان گيري از بانکهاي اطلاعاتي بصورت فشرده 1ـ نرم افزار حسابداري و کنترل بودجه دهياري ها به چه منظور طراحي شده است؟ اين نرم افزار از قابليت ها و توانمندي هاي بي نظيري بر خوردار بوده و سعي شده است بر اساس ساختار و کدينگ دهياري طراحي و اجرا گردد تا به عنوان دستيار دهيار کنترل امور حسابداري و بودجه ريزي دهياري ها را عهده دار باشد. 2ـ اين نرم افزار قابليت ثبت و مديريت چند دهياري را دارد؟ اين نرم افزار به گونه اي طراحي شده است که براي هر دهياري بانک اطلاعاتي مجزا ايجاد نموده و به تعداد دلخواه اطلاعات مربوط به دهياري ها را ثبت و مديريت مي کند در نتيجه کنترل ثبت هر دهياري بصورت اختصاصي در نظر گرفته خواهد شد. 3ـ چه گروه حسابهايي براي نرم افزار در نظر گرفته شده است؟ ـ دارائي ها ـ بدهي ـ درآمدها ـ وظيفه خدمات روستايي ـ وظيفه خدمات اداري ـ وظيفه عمران روستايي ـ مازاد کسري ـ ساير حسابها 4ـ آيا تعريف حسابهاي کل، معين و تفصيلي براي هر دهياري بصورت مجزا انجام مي شود؟ حسابهاي کل، معين و تفصيلي بر اساس کدينگ دهياري بصورت پيش فرض انجام شده است و در زمان ايجاد دهياري جديد براي آن دهياري بصورت مجزا تعريف مي شود. همچنين کاربر مي تواند در صورت نياز کدينگ جديد خود براي برنامه تعريف و يا ويرايش نمايد. 5ـ آيا به سهولت مي توان اسناد حسابداري را ثبت و ويرايش نمود؟ در اين نرم افزار محيط پوياي مديريت اسناد وجود دارد و به شما اين امکان را مي دهد که براحتي اسناد حسابداري را ثبت و ويرايش نماييد. در قسمت ثبت اسناد حسابداري امکان جستجوي حسابهاي دهياري و استفاده از اسناد ثبت شده دهياري وجود دارد همچنين نرم افزار اين امکان را به شما مي دهد که در زمان ثبت کد مربوطه کنترل بودجه را نيز انجام داده و در صورت نياز پيام مورد نظر را براي کاربر نمايش مي دهد. در محيط ثبت اسناد امکان ويرايش رديف ثبت شده با استفاده از کليد ميانبر پس از ثبت سند مورد نظر در محيط مديريت اسناد امکان اصلاح سند ثبت شده وجود دارد. 6ـ آيا امکان ثبت سند جا افتاده وجود دارد؟ بله. با استفاده از گزينه ثبت صدور سند جا افتاده در بخش مديريت اسناد مي توانيد ثبت مورد نظر خود را ثبت نماييد. 7ـ امکان چاپ و نمايش سند ثبت شده به چه صورت انجام مي شود؟ برنامه در محيط مديريت اسناد امکان 5 نوع گزارش گيري از اسناد را براي کاربر نمايش ميدهد و کاربر مي تواند با انتخاب نوع گزارش سند، آن را به چاپ ارسال نمايد. 8ـ آيا امکان گزارش گيري از اسناد ثبت شده وجود دارد؟ بله. کاربر قادر است در قسمت جستجو در اسناد، بر اساس شرح سند، شماره سند و تاريخ ثبت گزارش مربوطه را تهيه نمايد. 9ـ آيا برنامه قادر است در پايان سال مالي، عمليات پايان دوره را انجام دهد و حسابهاي مربوطه را به سال بعد منتقل نمايد؟ بله. کاربر قادر است با استفاده از گزينه عمليات پايان دوره، عمليات مربوطه را اجرا نمايد پس اجراي عمليات پايان دوره مالي، 3 سند در سال مالي جاري (بستن حسابهاي درآمد، بستن حسابهاي هزينه و سند اختتاميه) و 1 سند بعنوان سند افتتاحيه در سال مالي بعد ايجاد مي گردد. همچنين کاربر مي تواند در همين قسمت عمليات لغو پايان دوره نيز انجام دهد. 10ـ آيا امکان گزارش گيري از دفاتر حسابداري در برنامه وجود دارد؟ بله. در نرم افزار دفاتر معين، روزنامه و کل وجود دارد و کاربر قادر است گزارش خود را بصورت کلي و يا اختصاصي بازبيني و چاپ نمايد. 11ـ آيا امکان چاپ و نمايش بيلان عملکرد وجود دارد؟ بله. برنامه 4 نوع بيلان عملکرد براي کاربر نمايش مي دهد : ـ بيلان و تراز مالي کل (تراز آزمايشي ساليانه ـ گزارش آناليز حسابها) ـ بيلان و تراز مالي معين ـ بيلان و تراز مالي تفصيلي ـ گزارش مازاد درآمد (گزارش کلي و نمايش با جزئيات) 12ـ انتخاب سال مالي و انتخاب دهياري به چه صورت انجام مي شود؟ کاربر بايستي ابتدا مشخصات دهياري هاي مورد نظر را در قسمت ثبت دهياري ها در نرم افزار ثبت کند سپس جهت انتخاب دهياري مورد نظر و انتخاب سال مالي مربوطه بايستي در قسمت تنظيمات برنامه مشخصات مورد نظر را انتخاب و سال مالي خود را ثبت کند. لازم به ذکر است که علاوه بر انتخاب سال مالي در قسمت تنظيمات؛ کاربر مي تواند مشخصات دهيار، مشخصات شوراي روستا، تنظيم کننده اسناد و مسئول امور مالي خود را ثبت نمايد تا در انتهاي گزارشات مربوطه نمايش داده شود. 13ـ آيا امکان ثبت بودجه در نرم افزار ديده شده است؟ بله. کاربر مي تواند در قسمت مديريت بودجه، بودجه مصوب و يا پيشنهادي خود را ثبت نمايد و جهت کنترل بودجه بايستي قسمت کنترل بودجه در زمان ثبت سند در قسمت تنظيمات برنامه انتخاب شده باشد. 14ـ چه گزارشاتي در قسمت بودجه نرم افزار ارائه شده است؟ - گزارشات مربوط به آناليز بودجه 1ـ جدول تعيين سهم اعتبارات جاري و عمراني از درآمدها و منابع تأمين اعتبار 2ـ درآمدها و منابع تأمين اعتبار دهياري 3ـ اعتيار هزينه هاي پرسنلي (وظيفه خدمات اداري) 4ـ اعتيار هزينه هاي اداري (وظيفه خدمات اداري) 5ـ اعتيار هزينه هاي پرسنلي (وظيفه خدمات روستايي) 6ـ اعتيار هزينه هاي اداري (وظيفه خدمات روستايي) 7ـ برآورد مجموع اعتبارات جاري 8ـ برآورد مجموع اعتبار اجراي پروژه هاي وظيفه عمران روستايي 9ـ خلاصه کل درآمدها و اعتبارات دهياري 14ـ چه گزارشاتي در قسمت تفريغ بودجه نرم افزار ارائه شده است؟ - گزارشات مربوط به تفريغ بودجه 10ـ صورت مقايسه وصولي قطعي با پيش بيني درآمدها 11- جزئيات صورت مقايسه وصولي قطعي با پيش بيني درآمدها 12ـ صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي و برآورد اعتبارات 13- جزئيات صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي و برآورد اعتبارات 14ـ خلاصه تعادل درآمد و هزينه 15- جزئيات خلاصه تعادل درآمد و هزينه و ...
در مورد نرم افزاری دهیاری و حسابداری بیشتر بخوانید
بستن

اطلاعات تماس نرم افزاری دهیاری و حسابداری

نام مرکز : نرم افزاری دهیاری و حسابداری

زمینه فعالیت : نرم افزار مالی

آدرس : تهران

تلفن تماس :

ایمیل : [email protected]

تاریخ ثبت : 1397/10/10

سایر امکانات مرکز :